زمان برگزاری: نیمه دوم 98

باهمکاری: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (پروژه توسعه کارآفرینی)

 

پروژه های پژوهشی (سال 98)

 

تدوین اکوسیستم صنایع خلاق اصفهان

 

 

زمان برگزاری: نیمه دوم 98

باهمکاری: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (پروژه توسعه کارآفرینی)

 

بــه منظــور تدویــن و گســترش اکوسیســتم کارآفرینــی صنایــع خلاق بــا محوریــت (صنایــع دســتی) و همچنیــن شناســایی شــرکت هــای خــلاق فعــال در ایــن زمینــه، پــروژه تدویــن اکوسیســتم کارآفرینــی صنایــع خـلاق اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفــت.در گام نخســت شناســایی و برنامــه ریــزی و در گام هــای بعــدی گســترش ایــن صنایــع مــد نظــر اســت.

 

كد محتوا:5217