هدف پژوهش حاضر بررسي نقش و جايگاه ICT به عنوان يکي از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري اصفهان مي‌باشد. در اين پژوهش مشارکت شهروندان در قالب مشارکت الکترونيکي و در دو بعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اندازه‌گيري شده‌است. همچنين متغيرهاي مزاياي الکترونيک شدن، اعتماد الکترونيکي و سواد اطلاعاتي به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونيکي شهروندان انتخاب گرديده‌است.  روش تحقيق اين پژوهش، بر اساس هدف تحقيق از نوع کاربردي و بر اساس نحوه گردآوري داده‌ها از نوع پيمايشي است. جامعه آماري کليه شهروندان 20 تا 49 ساله ساکن در شهر اصفهان و براي حجم نمونه تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گرديده‌اند.

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش و جايگاه ICT به عنوان يکي از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري اصفهان مي‌باشد. در اين پژوهش مشارکت شهروندان در قالب مشارکت الکترونيکي و در دو بعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اندازه‌گيري شده‌است. همچنين متغيرهاي مزاياي الکترونيک شدن، اعتماد الکترونيکي و سواد اطلاعاتي به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونيکي شهروندان انتخاب گرديده‌است.  روش تحقيق اين پژوهش، بر اساس هدف تحقيق از نوع کاربردي و بر اساس نحوه گردآوري داده‌ها از نوع پيمايشي است. جامعه آماري کليه شهروندان 20 تا 49 ساله ساکن در شهر اصفهان و براي حجم نمونه تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گرديده‌اند. روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوري شده‌اند. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها از آزمون T-Test، تحليل واريانس يک‌ طرفه، ضريب همبستگي پيرسون و مدل معادله ساختاري با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و نرم‌افزار مدل‌سازي Amos استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که مشارکت الکترونيکي شهروندان بسيار پايين است. در مدل معادله ساختاري تأثير هر سه عامل مزاياي الکترونيک شدن، اعتماد الکترونيکي و سواد اطلاعاتي بر مشارکت الکترونيکي معنادار بودند. در اين ميان ضريب تأثير مزاياي الکترونيک شدن منفي و ضعيف و ضريب دو عامل ديگر مثبت و متوسط بودند. سواد اطلاعاتي با 57 درصد بيشترين تأثير را بر مشارکت الکترونيکي داشت. کليه شاخص‌هاي کلي و جزئي مدل در سطح قابل قبول قرار داشتند؛ لذا داده‌هاي جمع‌آوري شده تا حد زيادي مدل نظري تدوين شده را حمايت کردند. در مجموع نقش ICT بر مشارکت شهروندان با توجه به پيش‌بيني 48 درصدي مشارکت الکترونيکي و تبيين 23 درصد واريانس متغير وابسته توسط عوامل مورد استفاده در تحقيق مناسب بوده است؛ اما جايگاه ICT در امر مشارکت شهروندان در مديريت شهري و در قالب مشارکت الکترونيکي وضعيت مناسبي را نشان نمي‌دهد. همانطور که نتايج حاصل از ميزان مشارکت الکترونيکي شهروندان نشان مي‌دهد تنها حدود 5 درصد پاسخگويان مشارکت بالايي دارند و اين در حالي است که حدود 95 درصد پاسخگويان (شهروندان) مشارکت الکترونيکي پايين دارند. اعتماد الکترونيکي پايين و عدم اطلاع از مسيرهاي موجود مشارکت الکترونيکي (با وجود سواد اطلاعاتي نسبتاً بالا) از عوامل مشارکت پايين شهروندان در مديريت شهري در اين حوزه مي‌باشد.

كد محتوا:4983