مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بازطراحی کالبد گذر با تاکید بر اجتماع‌پذیری (نمونه موردی محله علی قلی آقا اصفهان) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط «الهام اسماعیلی» دانشجوی دانشگاه آزاد یزد مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: این پژوهش با هدف بازطراحی کالبد گذر با تاکید بر اجتماع‌پذیری و روش تحقیق آن همبستگی است.

وی افزود: کیفیت اجتماع‌پذیری مبتنی بر تعاملات اجتماعی بوده و در ارتباط مستقیم با ویژگی‌های کالبدی فضا و چیدمان آن قرار دارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه در بحث فضاهای اجتماعی و عرصه تعاملی ارتباطات جمعی باید بر این مهم توجه شود که تنها فضایی عرصه تعاملات اجتماعی قرار می‌گیرد که مطلوب و مورد خواست اجتماع باشد، افزود: با توجه به سایت مورد نظر، برای انتخاب مناسب‌ترین گذر جهت بازطراحی آن در راستای اجتماع‌پذیری به گونه‌ای که سبب ایجاد اختلال در عملکرد محلی نشود، بلکه رضایت کاربران محله را در بر داشته باشد از سه فرآیند طراحی مسئله گشا، تصمیم‌ساز، خلاقانه و دکارتی_ استقرایی استفاده شد.

وی ادامه داد: پس از به دست آوردن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کالبد گذر در راستای اجتماع‌پذیری، شناخت روابط آنها، بررسی نمونه‌هایی با هدف شناخت کارکرد (شهری، محلی) خیابان‌هایی که با رویکرد اجتماع‌پذیری طراحی و اقدامات انجام شده برای بازطراحی هر یک از آنها و داده‌های گرفته شده برای فرآیند طراحی مسئله گشا گذر بیدآبادی به عنوان گذری مناسب در جهت بازطراحی کالبد آن در راستای اجتماع‌پذیری انتخاب شد.

نصوحی اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده بر روی کالبد گذر بیدآبادی و تعدادی از گذرهای اصفهان، طبق مؤلفه‌های به دست آمده شاخص‌ها و راهنمایی برای بازطراحی کالبد گذر بیدآبادی در راستای اجتماع‌پذیری مطابق با بافت، اقلیم، فرهنگ و… اصفهان تدوین شد که بر اساس آن بازطراحی کالبد گذر بیدآبادی در جهت برقراری ارتباطی منسجم و هماهنگ بین کالبد گذر و تعاملات جمعی و اجتماعی به گونه‌ای که گذر راهی صرفاً برای عبور کردن سریع از آن نباشد، انجام گرفت.

کد خبر 451953

كد محتوا:5795