مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی کیفیت زندگی و محیط شهری پس از احیای بافت تاریخی، نمونه موردی محدوده احیا شده میدان امام علی (ع)، به عنوان پروژه پژوهشی حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط «سپیده راه‌پیما» دانشجوی پردیس هنرهای زیبا مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: احیای شهری، امری همه جانبه‌گرا و جامع است که در شکل درست خود به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در قالب یک فرآیند پویا و توانمند می‌پردازد و برای رسیدن به این هدف در تمام ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به ارتقای کیفیت محیط می‌پردازد.

وی افزود: در حقیقت این فرآیند را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقداماتی دانست که تا حدی بیانگر دیدگاهی جامع، ترکیبی و چندمنظوره در رفع مسائل شهری است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط شهری (به عنوان بخش اساسی از مفهوم گسترده‌تر کیفیت زندگی) در محدوده اجرای طرح احیای میدان امام علی (ع) اصفهان با تأکید بر اقدامات طرح (حین اجرای آن) صورت پذیرفت.

وی تاکید کرد: در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه طرح احیای میدان امام علی(ع) تا کنون چه تأثیراتی بر کیفیت محیط شهری (در محدوده اجرایی خود) داشته است؟ از یک طرف نیازمند ارزیابی شرایط بیرونی و به بیان دیگر ارزیابی عینی کیفیت بخشی طرح احیای شهری بوده و از طرف دیگر نیازمند ارزیابی شرایط درونی و یا همان میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت کیفیت بخشی طرح است.

نصوحی گفت: داده‌ها و نوع ارزیابی آن‌ها در این پژوهش شامل مواردی همچون شاخص‌های اثر محور مبتنی بر میزان رضایتمندی، برای ارزیابی شرایط ذهنی و شاخص‌های مشاهده پایه و کارشناس محور مبتنی بر توصیف شرایط واقعی محیط، برای ارزیابی شرایط عینی است؛ بر این اساس داده‌های مربوط به شاخص‌های عینی از مشاهدات پایه، با استفاده از داده‌های اسنادی در کنار مشاهدات کارشناسی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه کارشناسی از کارشناسان اجرایی طرح و کارشناسان حرفه‌ای مرتبط با موضوع، استخراج شدهه و داده‌های مربوط به شاخص‌های ذهنی نیز با استفاده از پرسشنامه‌های تنظیم شده که توسط شهروندان در گروه‌های مختلف پاسخ داده شده، استخراج شده است.

وی ادامه داد: در این راستا، مدل تاپسیس (با بهره‌گیری از داده‌های پرسشنامه‌ها) جهت ارزیابی وضعیت کیفیت محیط در دو بعد عینی و ذهنی مورد استفاده قرار گرفت.0

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: نتایج ارزیابی نشان داد به طور کلی وضعیت عینی تا اندازه‌ای بهتر از وضعیت ذهنی است؛ بنابراین نیاز به ایجاد ارتباط و مشارکت بهتر گروه‌های ذی‌نفع وجود دارد.

وی گفت: به لحاظ عینی، طرح احیای میدان امام علی(ع) هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی در قلمروهای مختلف محیطی، کالبدی، عملکردی، زیباشناختی، اجتماعی بر کیفیت محیط (در محدوده اجرایی خود، محدوده تاریخی اصفهان) داشته است و به طور کلی برخورداری متوسطی را به لحاظ ارزش‌های کیفی محیط به وجود آورده است.

نصوحی با بیان اینکه میزان رضایتمندی کلی شهروندان از وضعیت کیفیت محیط تا این مرحله از اجرای طرح، متوسط ارزیابی شده است، افزود: در این بین، تغییرات در عوامل محیطی، زیست‌محیطی بیشترین اثرگذاری را در داوری‌های ذهنی آن‌ها داشته است و در نهایت نیز، راهکارهایی جهت تقویت اثرات مثبت طرح و کاهش اثرات منفی آن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب‌تر کیفیت محیط و به تبع آن کیفیت زندگی ارائه شد تا ارزیابی شده، مفید واقع شود.

کد خبر 452270

كد محتوا:5792